Các bài báo công bố năm 2016.

Các bài báo Quốc tế:

 

1. Le Anh Tuan Pham, Trong Tue Nguyen, Hoang Bich Nga Le, Dat Quoc Tran, Cam Tu Ho, Thinh Huy Tran, Van Thanh Ta, The Hung Bui, Van Khanh Tran. Mutation spectrum in 55 Northern Vietnamese patients with Wilson disease, Journal of Genetic, under review.

 

2. Tue T. Nguyen, Tuan L.A. Pham, Tu C. Ho, Dat Q. Tran, Thinh H. Tran, Van T. Ta, and Khanh V. Tran. Novel ATP7B mutations in Vietnamese patients with Wilson disease. Vietnam Journal of Science, 2016.

 

Các bài báo trong nước:

 

1. Vũ Chí Dũng, Trần Huy Thịnh, Tạ Thành Văn, Trần Vân Khánh. Phát hiện đột biến xóa đoạn gen CYP21A2 gây bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thể thiếu 21-hydroxylase (2016). Tạp chí nghiên cứu Y học, 99(1), 8-15.

 

2. Lê Hồng Công, Trần Huy Thịnh, Phạm Lê Anh Tuấn, Trần Vân Khánh, Phạm Ngọc Minh, Ngô Thanh Tùng, Tạ Thành Văn. (2016). Tính đa hình G4268 của gen CYP2D6 trên bệnh nhân ung thư phổi. Tạp chí nghiên cứu Y học, 100(2), 42-49.

 

3. Trịnh Quốc Đạt, Trần Huy Thịnh, Phạm Lê Anh Tuấn, Trần Vân Khánh, Phạm Ngọc Minh, Ngô Thanh Tùng, Tạ Thành Văn. (2016). Đa hình kiểu gen TP53 SNP Arg72Pro trên bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát tại Việt Nam. Tạp chí nghiên cứu Y học, 100(2), 26-32.

 

4. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trần Huy Thịnh, Dương Quốc Chính, Trần Công Hoàng, Trần Vân Khánh, Nguyễn Thị Hà, Tạ Thành Văn. (2016). Xác định đột biến gen BCR-ABL gây kháng thuốc điều trị đích trên bệnh nhân Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt. Tạp chí nghiên cứu Y học, 100(2), 1-9.

 

5. Trần Quốc Đạt, Trần Huy Thịnh, Phạm Lê Anh Tuấn, Lê Nguyễn Trọng Nhân, Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Viết Tiến, Trần Vân Khánh (2016). Xây dựng kỹ thuật microsatellite DNA phát hiện người lành mang gen bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. Tạp chí nghiên cứu Y học, 100(2),18-25.

 

6. Trần Vân Khánh, Phạm Lê Anh Tuấn, Nguyễn Quý Hoài, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Nguyễn Trọng Nhân, Phạm Ngọc Minh,Trần Huy Thịnh, Tạ Thành Văn, Nguyễn Viết Tiến (2016). Chẩn đoán tiền làm tổ bệnh hemophilia A bằng kỹ thuật microsatellite DNA. Tạp chí nghiên cứu Y học, 100(2), 10-17.

 

7. Trần Huy Thịnh, Trần Vân Khánh, Đặng Duy Phương, Đỗ Thị Huyền Trang, Nguyễn Viết Tiến. (2016). Phát hiện người lành mang đột biến gen F8 dị hợp tử. Tạp chí Y học Việt Nam, 443, 145-148.

 

8. Nguyễn Thị Mai Hương, Trần Huy Thịnh, Phan Văn Chi, Tạ Thành Văn, Trần Vân Khánh (2016). Xác định đột biến gen ATP7B trên bệnh nhân và phát hiện người lành mang gen bệnh trên thành viên gia đình bệnh wilson. Tạp chí nghiên cứu Y học, 100(2), 33-41.

 

9. Trần Vân Khánh, Trần Quốc Đạt, Phạm Lê Anh Tuấn, Nguyễn Quý Hoài, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Nguyễn Trọng Nhân, Trần Huy Thịnh, Tạ Thành Văn, Nguyễn Viết Tiến (2016). Chẩn đoán tiền làm tổ bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật microsatellite DNA. Tạp chí nghiên cứu Y học, 101 (3), 1-9.

 

10. Trần Huy Thịnh, Trần Quốc Đạt, Lê Hoàn, Phạm Lê Anh Tuấn, Ngô Quý Châu, Nguyễn Tuyết Mai, Trần Vân Khánh, Tạ Thành Văn. (2016). Đột biến T790M thứ phát trên gen EGFR và mối liên quan với tình trạng kháng thuốc điều trị đích ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Tạp chí nghiên cứu Y học, 101(3), 10-17.