Giá trị cốt lõi

Sáng tạo và Khác biệt.
Kế thừa và Phát triển.
Cá thể và Cộng đồng.